Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Sels Evergreen spaarkaart.  Het Sels Evergreen spaarkaart-programma wordt uitgevoerd door tuincentrum Sels Evergreen te Oud-Turnhout. De houder van deze kaart verklaart door in ontvangstneming van de kaart, kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

2. Aanvragen
Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een Sels Evergreen spaarkaart aanvragen door de kaart op te halen bij de kassa van ons tuincentrum en deze te registreren via onze website (www.selsevergreen.be).  Verder is het mogelijk voor mensen die geen internet hebben zich aan te melden bij de kassa van Sels Evergreen.  De aanvraag wordt door tuincentrum Sels Evergreen beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.  Per woonadres kan er maximaal 1 klantenkaart worden aangevraagd.  De kaarthouder verplicht zich ertoe elke wijziging door te geven, de adreswijziging in het bijzonder.

3. Spaarsysteem
Bij elke € 1 die de klant besteedt,ontvangt hij/zij een spaarpunt.  Deze punten kunnen bij een volgende aankoop ingewisseld worden.  Op artikelen die met punten betaald worden, kunnen geen punten gespaard worden.  Elk punt heeft een waarde van € 0.01.  Punten worden niet gespaard op acties, aanbiedingen en afgeprijsde producten.  Ook cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn uitgezonderd van het spaarsysteem, alsook diensten, borg, wettelijke verplichtingen en taksen. 

4. Mogelijkheden
De Sels Evergreen spaarkaart biedt op vertoon bij de kassa, de kaarthouder voordeel bij aankopen.  Deze voordelen worden door tuincentrum Sels Evergreen bepaald.  Voor Sels Evergreen spaarkaarthouders worden speciale acties en activiteiten georganiseerd.  De voordelen van de spaarkaart krijgt u alleen op vertoon van deze kaart bij de kassa.  Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven.  Terugbetaling in contanten is uitgesloten.

5. Eigendom
De spaarkaart blijft eigendom van Sels Evergreen.  De spaarkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.  De spaarkaart mag niet uitgeleend worden, zodat niet-houders van de kaart korting krijgen of u de punten van deze transactie.  Bij wijze van controle mag Sels Evergreen een identiteitsbewijs vragen.   Bij vermoeden van oneigenlijk of frauduleus gebruik van de kaart, behoudt Sels Evergreen het recht om de toegestane korting en/of punten weer in te trekken en/of de spaarkaart  zonder verdere opgaaf van redenen te deactiveren of in te nemen. Indien de houder van de spaarkaart, de kaart niet meer wenst te gebruiken, dient hij/zij deze in te leveren bij tuincentrum Sels Evergreen.

6. Wijzigingen / Beeindiging
Sels Evergreen behoudt zich het recht om de voorwaarden en voordelen verbonden aan de spaarkaart ten alle tijden te wijzigen en/of te beëindigen en dit zonder voorafgaande verwittiging.

7. Privacy en persoonlijke gegevens
De door de spaarkaarthouder ingevulde gegevens op internet en de aankopen verbonden aan de spaarkaart, worden bijgehouden in het klantenbestand van Sels Evergreen.   Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht worden.   Gegevens in het bestand kunnen wel steeds gebruikt worden voor interne commerciële doeleinden en mailings. Wijzigingen aan persoonlijke gegevens, kunnen worden doorgegeven aan de kassa van Sels Evergreen.   Elke geregistreerde klant heeft te allen tijde het recht om zijn persoonlijke gegevens in te zien.  Inzage kan aangevraagd worden aan de kassa of per e-mail.  Sels Evergreen behoudt zich het recht een identiteitsbewijs te vragen voor er aan de vraag tot inzage wordt voldaan.

8. Verlies / Diefstal
Bij verlies of diefstal dient te houder dit onmiddellijk te melden aan Sels Evergreen, zodat de verloren kaart gedeactiveerd kan worden.  Een nieuwe kaart kan uitgereikt worden, na bevestiging van de persoonlijke gegevens.  Sels Evergreen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en ander verlies van de spaarkaart, noch voor onbevoegd gebruik en/of frauduleus handelen van welke aard ook met de Sels Evergreen spaarkaart.

9. Deactivering van de spaarkaart
In het geval dat de spaarkaart gedurende meer dan 1 jaar niet wordt gebruikt of in het geval van vermoeden van frauduleus gebruik van de kaart, kan deze worden gedeactiveerd, ongeacht vervolgingen die in dit laatste geval eveneens ingesteld kunnen worden.   Bij deactivering  vervallen de gespaarde punten en de verworven voordelen.

10. Deze Algemene voorwaarden zijn vastgelegd als ‘Algemene voorwaarden versie 1.0’ en gedateerd op 06.12.2012.